REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.smoothcatering.pl

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www. smoothcatering.pl administrowany przez P&D STUDIO Sp. z o.o. ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, REGON: 384123185, NIP: 6793188360, KRS: 0000799413, telefon kontaktowy: 669227059, poczta elektroniczna: biuro@smoothcatering.pl. Reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz umów zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klienta, jak i Usługodawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Spis treści:

 • 1 Definicje
 • 2 Postanowienia ogólne
 • 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
 • 4 Zamówienie. Zakup Produktu
 • 5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa
 • 6 Metody płatności
 • 7 Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu
 • 8 Czas trwania. Zmiana i wypowiedzenie umowy
 • 9 Postępowanie reklamacyjne
 • 10 Odpowiedzialność
 • 11 Postanowienia końcowe

 

 • 1

Definicje

 

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.smoothcatering.pl.

Usługodawca – P&D STUDIO Sp. z o.o. ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, REGON: 384123185, NIP: 6793188360, KRS: 0000799413.

Produkt – spersonalizowany Program Żywieniowy, zgodny z indywidualnym zamówieniem Klienta, realizowany na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą, a Klientem.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę z Usługodawcą.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówiony przez Klienta Produkt.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie internetowym, za pośrednictwem którego Usługodawca uzyskuje informacje dotyczące Klienta umożliwiające dokonanie zamówienia przez Klienta oraz prawidłową realizację Umowy przez Usługodawcę.

Dane klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego.
 5. Klient ma prawo, w każdym czasie i bez podania przyczyny, zażądać zmiany, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania przez Usługodawcę swoich danych osobowych.
 6. Zgłoszenia przedmiotowego żądania Klient zobowiązany jest złożyć każdorazowo za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 7. Prawidłowo złożone żądanie powinno zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres poczty elektronicznej) oraz określać zakres danych podlegających zmianie lub usunięciu.
 8. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, obowiązujących poza wyznaczonym przez Usługodawcę obszarem.
 9. Wszystkie informacje zawarte w Serwisie internetowym Usługodawcy, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

 • 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

 

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą składanie zamówień na Produkty za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Usługa określone w ust. 1 świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 5. a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 6. a) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,
 7. b) dostęp do poczty elektronicznej.
 8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 

 • 4

Zamówienie. Zakup Produktu.

 

 1. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu zgodnie z ofertą.
 2. Usługodawca oferuje kilkanaście Programów Żywieniowych, szczegółowo opisanych w Serwisie internetowym, przygotowanych zgodnie ze wskazaniami Klienta, w systemie pięciu lub siedmiu dni w tygodniu, na okres określony w zamówieniu.
 3. Zestaw Próbny może zostać zamówiony przez Klienta tylko raz. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie Produktu w najkrótszym okresie jego realizacji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty. Dodanie nowych Produktów do grupy opisanej w ust. 2 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w § 11 ust. 2.
 5. Usługodawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę,
 6. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru:
  a) rodzaju Programu Żywieniowego,
  b) ilość kalorii w zestawie,
  c) czasu, systemu oraz okresu dostaw,
  e) ilości posiłków,
  f) danych niezbędnych do przygotowania Programu Żywieniowego zgodnie ze wskazaniami Klienta.
 7. Paczki nie są dostarczane w dniu ustawowo wolne od pracy: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych,11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
 8. Poza wskazaniem przez Klienta danych, o których mowa w ust. 5, powyżej, Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności dane personalne oraz teleadresowe.
 9. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności o alergiach pokarmowych, chorobach lub innych dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 10. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez klienta dochodzi do zawarcie umowy sprzedaży.
 11. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera, w szczególności dane osobowe, numer kontaktowy i adres e-mail Klienta, adres dostawy oraz warunki zamówienia, w szczególności godziny i dni dostawy, rodzaj diety, kaloryczność, ilość i rodzaj posiłków, ilość zestawów, informacje dodatkowe, cenę jednostkową zestawu oraz całkowitą ceną do zapłaty (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).
 12. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych oraz specyfikacji zamówienia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi, do godziny 7:00.
 13. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt. 11 może skutkować przesunięciem realizacji zamówienia (dostawy).

 

 • 5

Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 

 1. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 20.00 będą realizowane w ciągu dwóch dni, następujących po dacie akceptacji zamówienia przez Klienta. Zamówienia złożone w piątki realizowane są od najbliższego poniedziałku.
 2. Usługa jest realizowana w systemie siedmiodniowym, obejmująca sobotę i niedzielę. Zamówienia weekendowe realizowane i dostarczane są w sobotę – na 2 dni.
 3. W przypadku zawarcia Umowy na okres powyżej tygodnia Klient ma prawo wstrzymania dostaw w trakcie realizacji usługi, po wcześniejszym poinformowaniu Usługodawcy za pomocą poczty e-mail, z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, najpóźniej do godziny 20:00.
 4. W przypadku opisanym powyżej, Usługa zostanie automatycznie przedłużona o odpowiednią ilość dni, zgodną z czasem, na który dostawy zostały wstrzymane. Łączna liczba dni, na które Klient dokonuje wstrzymania, nie może przekroczyć ilości zamówionych zestawów.
 5. W przypadku świąt oraz długich weekendów Usługodawca realizuje dostawy w systemie niestandardowym (podobnie jak w weekendy – dostawa 2 zestawów diety odbywa się jednego dnia).
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:
  a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;
  b) bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;
  c) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;
  d) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa Produktu odbywa się rano w godzinach między 5:00-9:00, w sześciodniowym systemie od poniedziałku do piątku. Dostawy realizowane będą do godziny wyznaczonej przez klienta, z możliwą tolerancją plus trzydzieści minut, liczone od ustalonej godziny dostawy.
 3. Na terenie określonym przez Usługodawcę dostawa jest realizowana darmowo. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren miejsc wskazanych przez Usługodawcę koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidualnie.

 

 • 6

Metody płatności

 

 1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
 2. a) za pośrednictwem systemu płatności internetowych tpay.pl,
 3. b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez mBank na numer konta: 33 1140 2004 0000 3702 7910 0145.
 4. Wpłaty za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji dostawy.
 5. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać w wyżej wskazanym terminie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. W przypadku, gdy dniem na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy jest poniedziałek, potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać do Usługodawcy najpóźniej do piątku (poprzedzający poniedziałek, na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy) do godziny 20:00.
 6. W przypadku braku wpłaty, w wyżej wskazanych terminach, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostawy.
 7. Poprawne złożenie zamówienia, rodzi po stronie Klienta obowiązek dokonania zapłaty.
 8. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawia fakturę VAT.
 • 7

Odstąpienie od Umowy dostawy Produktu

 

 1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

 

 • 8

Czas trwania. Zmiana i wypowiedzenie umowy.

 

 1. Czas trwania umowy jest określony indywidualnie dla każdego Klienta, zgodnie z zamówieniem oraz jego potwierdzeniem przesłanym za pomocą poczty elektronicznej.
 2. W przypadku zmiany zamówienia w trakcie realizacji usługi na Program Żywieniowy o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty wynikającej z różnicy ceny oraz jej potwierdzenia najpóźniej do godz. 20:00 dwa dni przed dostawą pierwszego zestawu z nowego Programu.
 3. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyny, w każdym czasie z zachowaniem 2 – dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie umowy może zostać złożone przez Klienta drogą mailową.
 5. Zwrot płatności za niezrealizowaną część usługi, następuje w postaci 
 • punktów Programu Lojalnościowego (w przypadku rezygnacji dokonanej samodzielnie za pośrednictwem Panelu Klienta)
 • zwrotu części kwoty (za niewykorzystane dni diety) na konto w przypadku rezygnacji drogą mailową – w czasie 7 dni roboczych od otrzymania informacji
 • w przypadku zwrotu środków za zamówienia złożone za pośrednictwem portalu Dietly.pl, kwota zostaje dodatkowo pomniejszona o 10% wartości na poczet bezzwrotnej prowizji dla w/w serwisu.
 1. W czasie okresu wypowiedzenia, Usługodawca realizuje Usługę zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu, z wyłączeniem możliwości wstrzymania przez Klienta realizacji Usługi.
 2. W przypadku określonym w pkt. 3, cena za pojedynczy zestaw, określona w zamówieniu zostanie powiększona o kwotę 4,00 zł, która to kwota stanowi różnicę między ceną zamówienia miesięcznego i tygodniowego.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 3 oraz pkt. 5 nie jest realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wypowiedzenie umowy wiąże się z zawieszeniem świadczenia usług przez Usługodawcę w terminie przewidzianym w pkt 3.

 

 • 9

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@smoothcatering.pl Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 2. Reklamacje związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest niezwłocznie.
 3. Reklamacja może zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

 

 • 10

Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności poprzez podanie błędnych danych w formularzu dostępnym na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.
 3. Zrealizowanie zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 4 ust. 7, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Usługodawcy za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu pozostałych przyjmowanych przez Klienta produktów i płynów.

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2020 r.

———————————————————————————————————–

Regulamin Promocji “Waga Xiomi”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Waga Xiomi”, zwanej dalej „Promocją”, jest P&D Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zamkniętej 10 NIP: 6793188360, zwana dalej „Organizatorem”.

Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakup dowolnej diety na conajmniej 30 dni. Akcja promocji obowiązuje przy zamówieniach w sklepie internetowym www.smoothcatering.pl, www.dietly.pl oraz www.cateromarket.pl  (dalej: „Punkty Sprzedaży”).

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 30 kwietnia 2021 r. do 3grudnia 2021 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu diety na conajmniej 30 dni.

W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów na co najmniej 30 dni, aby otrzymać Waga XIAOMI Mi Smart Scale 2 należy przesłać na adres mailowy biuro@smoothcatering.pl – wiadomość z informacją o zamówieniu i wzięciu udziały w konkursie wraz z numerem zamówienia. 

Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu podczas jednych zakupów, nawet jeśli łączna ilość dni wynosi wielokrotność 30 dni.

Klient ma prawo do skorzystania z promocji wraz z przydzielonym rabatem za ilość dni oraz promocja łączy się z indywidualnym kodem rabatowym.

Promocja obowiązuje także przy płatności Punktami Lojalnościowymi.

Klient może odmówić przyjęcie gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.

Gratis zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej 10 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie Organizatora na adres podany w Panelu Zamówień. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie diety.

Nie ma możliwości zwrotu gratisu.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

 • 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie i przesłać na adres siedziby firmy: P&D Studio Sp. z o. o. ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny na stronie internetowej www.smoothcatering.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

___________________________________________________________

 

 

Regulamin Promocji “Black Friday”

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Black Friday”, zwanej dalej „Promocją”, jest P&D Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zamkniętej 10 NIP: 6793188360, zwana dalej „Organizatorem”.

 

Celem Promocji jest 

 • okolicznościowe obniżenie cen diet o 20% oraz nagrodzenie 5 pierwszych Uczestników za zakup dowolnej diety na co najmniej 30 dni wagą Xiaomi i ręcznikiem sportowym z logo (kod: BLACKFRIDAY) 
 • okolicznościowe obniżenie cen diet o 20% oraz nagradzanie 45 pierwszych Uczestników za zakup dowolnej diety na co najmniej 20 dni ręcznikiem sportowym z logo (kod: BLACKWEEKEND) 
 • okolicznościowe obniżenie cen diet o 17% na zakup dowolnej diety na dowolny okres (kod: BLACK)

 

Akcja promocji obowiązuje przy zamówieniach w sklepie internetowym www.smoothcatering.pl oraz www.dietly.pl (dalej: „Punkty Sprzedaży”).

 

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 26 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych (przeznaczonej ilości kodów rabatowych).

 

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu diety z użyciem jednego z kodów rabatowych: BLACKFRIDAY, BLACKWEEKEND lub BLACK.

 

W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów z użyciem kodu, aby otrzymać gratis (wagę Xiaomi i/lub ręcznik).

 

Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki gratisu podczas jednych zakupów.

 

Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

 

Promocja obowiązuje także przy płatności Punktami Lojalnościowymi.

 

Klient może odmówić przyjęcia gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.

 

Gratis zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej 10 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności na koncie Organizatora na adres podany w Panelu Zamówień. Gratis wydawany jest wyłącznie przy zakupie diety.

 

Nie ma możliwości zwrotu gratisu.

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym.

 

3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie i przesłać na adres siedziby firmy: P&D Studio Sp. z o. o. ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków.

 

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

 

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.smoothcatering.pl.

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.