REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.SMOOTHCATERING.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.smoothcatering.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.smoothcatering.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.smoothcatering.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.smoothcatering.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.smoothcatering.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.smoothcatering.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KONTO (PANEL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Sklepu oraz dostępnych w nim Produktów.
 8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Usługa, będąca przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Sprzedawcą.
 9. USŁUGA – usługa przygotowania i dostarczania posiłków w wariancie diety wybranym przez Klienta, realizowana przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 10. CENNIK – cennik usług cateringu dietetycznego dostępny na stronie Sklepu.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 12. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.smoothcatering.pl
 13. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – P&D STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799413, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Zamknięta 10, 30-554 Kraków, NIP: 6793188360, REGON: 384123185, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@smoothcatering.pl numer telefonu: 783 656 316.
 14. UMOWA O ŚWADCZENIE USŁUG – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 
 4. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać:
 1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.smoothcatering.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smoothcatering.pl
 3. telefonicznie pod numerem: +48 783 656 316.
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi stanowiącej Produkt, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy o Świadczenie Usług z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 3. W sytuacji, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  2. odstępuje od Umowy o świadczenie Usług za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 4. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy o świadczenie Usług zgodnie z pkt 8 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy o świadczenie Usług z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  1. otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 5. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  1. działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  2. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usługi przewidzianej w Umowie o świadczenie Usług, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  3. siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).
 6. Lista oraz szczegółowy opis dostępnych w Sklepie diet o różnym wariancie kaloryczności oraz rodzaju znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 7. Czas trwania Umowy o świadczenie Usług jest określony indywidualnie dla każdego Klienta, zgodnie z wariantem wybranym przez niego w Formularzu Zamówienia.
 8. Sprzedawca w celu umożliwienia Klientom przetestowania oferowanej przez niego Usługi, udostępnia opcję zamówienia zestawu próbnego. Ten sam Klient ma możliwość zamówienia wyłącznie jednego zestawu próbnego.  
 9. Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w szczególności alergiach pokarmowych i chorobach, wymagających wyeliminowania lub ograniczenia spożywania określonych produktów spożywczych przez Klienta.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Klient w celu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, musi wypełnić dane wskazane w niniejszym Formularzu (m.in. wybrać rodzaj, kaloryczność diety, ilość posiłków, system i okres dostaw oraz podać dane kontaktowe) oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z regułami wskazanymi w pkt 2 niniejszego paragrafu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa o Świadczenie Usług będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura lub paragon fiskalny), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

 

 • § 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayPal, TPay.pl).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 23 1140 2004 0000 3502 8029 7694 (Bank Mbank S.A.)  P&D STUDIO SP. Z O.O., ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, NIP: 6793188360. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o Świadczenie Usług najpóźniej na jeden dzień przed dostarczeniem pierwszego Zamówienia, chyba że Umowa o Świadczenie Usług stanowi inaczej.
 5. Jeżeli Klient dokonuje płatności sposobem, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, w celu otrzymania Zamówienia, Klient ma obowiązek przesłania do Sprzedawcy potwierdzenia wykonania przelewu.
 6. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT I TERMIN DOSTAWY 

 1. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi w przypadku, gdy Zamówienie dostarczane jest na terenie obszaru wyznaczonego i wskazanego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostarczenia Produktów także poza granicę wyznaczonego obszaru, za odpowiednią dopłatą i po uprzednim skonsultowaniu tej kwestii przez Klienta ze Sprzedawcą.
 3. Zamówienia nie są dostarczane w dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Zamówienia złożone w piątki realizowane są w najbliższy dzień roboczy tj. poniedziałek.
 5. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej przez Klienta w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
 • w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi, jeśli Zamówienie zostało złożone przez Klienta do godziny 20:00,
 • w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Usługodawca otrzymał wpłatę z tytułu świadczonej Usługi, jeśli Klient złożył Zamówienie po godzinie 20:00.
 1. Na termin dostarczenia Produktu składa się czas przygotowywania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez firmę kurierską:
 1. czas przygotowywania Produktów wynosi od 1 dzień roboczy (za wyjątkiem Zamówień składanych po raz pierwszy, których czas przygotowywania określa pkt 5 niniejszego paragrafu) od momentu:
 • zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o Świadczenie Usług na rachunku Sprzedawcy albo 
 • pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 1. dostawa Produktów przez przewoźnika następuje zgodnie z wariantem wybranym przez Klienta:
 • wariant dostarczania posiłków przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, 
 • wariant dostarczania posiłków przez 7 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do niedzieli 
 1. Zakupione w Sklepie Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej w systemie sześciodniowym tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 5:00 rano do 9:00, na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Dostawy realizowane są do godziny wyznaczonej przez Klienta, z uwzględnieniem tolerancji do 30 minut od ustalonej przez Klienta godziny dostawy.
 2. W przypadku wariantu dostarczania posiłków przez 7 dni w tygodniu, zestaw niedzielny jest dostarczany Klientowi razem z zestawem sobotnim.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 • Reklamacja z tytułu rękojmi.
 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 • zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@smoothcatering.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 783 656 316,
 • w powyższej wiadomości w formie ustnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,
 • odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa o Świadczenie Usług jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. Ze względu na fakt, iż w ramach świadczonej przez Sprzedawcę Usługi, przygotowywane są posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia zapakowane w zapieczętowane opakowania, Produktów tych nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i względów higienicznych. 
 6. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. Formularz odstąpienią od umowy [[do pobrania]].

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa o Świadczenie Usług, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa o Świadczenie Usług, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy o Świadczenie Usług w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 11

ZMIANA UMOWY ORAZ ZAWIESZENIE I REZYGNACJA Z USŁUGI

 • Zmiana Umowy.
   1. W trakcie trwania Umowy o Świadczenie Usług, Klient ma możliwość zmiany rodzaju diety, jej kaloryczności a także adresu dostawy,
   2. w celu zgłoszenia Sprzedawcy chęci zmiany specyfikacji Zamówienia, Klient ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, nie później niż do godziny 7:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie realizacji Usługi przesłać odpowiednie oświadczenie na adres: biuro@smoothcatering.pl  
   3. zmiana Usługi następuje (z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w pkt 1.4) po upływie 1 dnia roboczego od otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę, o którym mowa w pkt 1.2,
   4. jeśli zmiana polega na wybraniu przez Klienta Usługi o wyższej wartości, Klient jest zobowiązany najpóźniej do godziny 20:00 na dwa dni przed rozpoczęciem świadczenia Usługi na nowych warunkach dokonać dopłaty za różnicę ceny pomiędzy Usługami oraz ostatecznie potwierdzić zmianę Usługi u Sprzedawcy,
   5. jeśli zmiana polega na wybraniu przez Klienta Usługi o niższej wartości, Sprzedawca zwraca Klientowi różnicę w cenie pomiędzy Usługami w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o chęci zmiany warunków Umowy od Klienta.
 • Zawieszenie Usługi.
   1. Klient, który zawarł Umowę o świadczenie Usług na okres powyżej tygodnia jest uprawniony do zawieszenia Usługi i wstrzymania dostaw w dowolnie wybranym przez siebie momencie, po uprzednim poinformowaniu Usługodawcy o chęci zawieszenia Usługi, 
   2. decyzję o zawieszeniu Usługi Klient powinien zgłosić Sprzedawcy najpóźniej do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym o dwa dni robocze dzień, w którym ma nastąpić przerwa w świadczeniu Usługi,
   3. oświadczenie o chęci zawieszenia Usługi Klient ma obowiązek przesłać na adres: biuro@smoothcatering.pl
   4. w przypadku zawieszenia Usługi okres jej świadczenia zostaje automatycznie wydłużony o równą ilość dni, dla których Klient skorzystał z zawieszenia. Łączna liczba dni, na które Klient dokonuje zawieszenia Usługi nie może przekroczyć ilości zamówionych zestawów.
 • Rezygnacja z Usługi.
  1. Klient ma możliwość rezygnacji z Usługi w każdym czasie, bez podania przyczyny z zachowaniem 2 dniowego okresu wypowiedzenia,
  2. w celu zgłoszenia Sprzedawcy chęci rezygnacji, Klient ma obowiązek przesłania odpowiedniego oświadczenia na adres: biuro@smootcatering.pl
  3. w przypadku przyjęcia rezygnacji, Sprzedawca przestaje świadczyć Usługę w terminie 2 dni od jej otrzymania,
  4. w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, Usługodawca realizuje Usługę zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu,
  5. Klient nie ma możliwości zawieszenia Usługi w trakcie trwania okresu wypowiedzenia,
  6. jeśli Sprzedawca dobrowolnie przyjmie rezygnację Klienta ze świadczonej Usługi, Klientowi zwracane są środki za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.

 

§ 12

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie, 
  3. Newsletter,
  4. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 13

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 12 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 14

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@smoothcatering.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 15

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.smoothcatering.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością P&D STUDIO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799413, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Zamknięta 10, 30-554 Kraków, NIP: 6793188360, REGON: 384123185.Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.smoothcatering.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.smoothcatering.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.smoothcatering.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.smoothcatering.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 16

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
 • Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej.
  1. Zrealizowanie Zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w § 3 pkt 14, nie stanowi przejęcia odpowiedzialności przez Usługodawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję jego organizmu na zestaw dostarczonych składników odżywczych, ze względu na to, iż Usługodawca nie ma wpływu na przyjmowanie innych produktów oraz płynów przez Klienta.
 • Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Sklepie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub uniemożliwiających wykonanie Usługi danych.
 • Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu strony Sklepu, w szczególności o przerwach w dostępie. 
 • Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Sklepu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem ze Sklepu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Sklepu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Sklepu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Sklepie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Sklepu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów o Świadczenie Usług między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.